|

Regulamin strony

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem wwww.tesco-polska.pl, którego operatorem i właścicielem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737, (zwana dalej „Usługodawcą” lub „Tesco”).

 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

  Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tesco-polska.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowane są m.in. bieżące informacje dotyczące ofert handlowych, produktów oferowanych w sieci sklepów Tesco, akcji marketingowych oraz inne materiały informacyjno-reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.


  Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Serwis

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
  a) szerokopasmowe łącze internetowe;
  b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
  c) włączona obsługa plików cookies;
  d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności:
  a) ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
  b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
  b) niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.

 6. Zdjęcia produktów umieszczone w Serwisie, wraz z ich cenami i opisem, służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych przez Usługodawcę w swoich placówkach handlowych i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.

 7. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 8. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności porad i przepisów kulinarnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie tesco.pl, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl lub infolinii pod nr tel. 800 105 104. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty od 7:00 do 23:00,  w niedziele handlowe od 7:00 do 23:00. W niedziele niehandlowe infolinia jest nieczynna.

 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

  Prywatność i Ochrona danych osobowych

  1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies Tesco, dostępnej na stronie: www.tesco.pl/polityka-prywatnosci

  Postanowienia końcowe

  1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

  3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl oraz infolinii pod nr tel. 800 105 104.
   Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty od 7:00 do 23:00,  w niedziele handlowe od 7:00 do 23:00. W niedziele niehandlowe infolinia jest nieczynna.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2018 r.