|

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wprowadzone w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. SDG, Sustainable Development Goals) skupiają się na tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwa mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią ważny punkt odniesienia do oceny przydatności naszych inicjatyw i zgodnie z wytycznymi Global Compact ONZ skupiliśmy się na celach szczególnie dla nas istotnych, w których oczekiwania, ryzyka i szanse dla Tesco są największe i gdzie możemy dokonać największej zmiany. Wybrane przez nas cele to:

Cel 2: Zero głodu
Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 7: Czysta i dostępna energia
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14: Życie pod wodą
Cel 15: Życie na lądzie