|

Prawa człowieka

Jedną z naszych wartości biznesowych jest traktowanie innych tak, jak sami chcą być traktowani. Chcemy, aby każdy, kto pracuje dla Tesco lub wspólnie z Tesco, przestrzegał swoich praw. Wiemy, że nasi klienci, współpracownicy i dostawcy również to robią. Nasza działalność służy dobrym celom, gdy tworzymy miejsca pracy i możliwości dla ludzi i społeczności na całym świecie. Chcemy, aby te miejsca pracy były dobrymi miejscami pracy.

Nasze podejście oparte na prawach człowieka zapewnia przestrzeganie jasnych standardów dotyczących takich kwestii, jak godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, wolność zrzeszania się oraz zapewnienie, że dyskryminacja nie ma miejsca. Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie praw człowieka i mamy możliwość pozytywnego wpływania na naszych współpracowników, klientów i społeczności, w których działamy oraz ludzi, którzy pracują w całym łańcuchu dostaw.

Nasze zasady

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka i w pełni popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, jak również podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące standardów pracy, godzin pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. W szczególności w odniesieniu do naszej bazy dostaw wymagamy od naszych dostawców przestrzegania pełnego zakresu standardów pracy określonych w bazowym kodeksie Inicjatywy Etycznego Handlu (ETI).

Poważnym problemem w ramach globalnych łańcuchów dostaw jest zjawisko tzw. współczesnego niewolnictwa. Naszym priorytetem jest zatem współpraca z naszymi dostawcami w tym zakresie. Zdecydowanie wspieramy przejrzystość i współpracę w celu wyeliminowania ryzyka niewolniczej pracy.

Tesco dokonuje corocznej oceny ryzyka we wszystkich głównych lokalizacjach dostawców. W 2007 r. rozpoczęliśmy korzystanie z niezależnego narzędzia oceny ryzyka Sedex dla wszystkich głównych zakładów naszych dostawców. 

Dowiedz się więcej: Modern slavery statement